Les étiquettes de bière

Etiquettes de ChineHuahe Beer

Jinjin Beer

Jinjinpai Boluopi Jiu

Ouan Xue Beer

Saerhupijiu

Tian He Pi Jiu

Tianhupijiu 11

Tsingtao Beer

Tsingtao Beer

Tsingtao Premium Lager

Tsingtao

Wu Xing Piliu Chang

Yimengpijiu

Yimengpile

Nine Star

Jinqua Beer

Wanlipijiu

Yu Feng Beer

Emeishanpijiu

Changlee Beer

Changshaping

Kashgar

Shanghai Beer

Steinbrau

Steinbrau

Xian Pijiu

Zhu Jiang

Zhu Jiang

inconnu

inconnu

Dragon 8 Beer

Supreme Dragon 8